Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Ważne
2012-07-06

OWADY – postępowanie

Komenda Powiatowa  PSP w Złotowie przypomina, iż zobligowana jest do stosowania „Zasad postępowania podczas przyjmowania zgłoszenia i prowadzonych interwencji w związku z wystąpieniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”. Poniższe zasady zostały wdrożone przez Komendanta Głównego PSP 10 lipca 2009 roku. Zasady te ujednolicają w skali kraju postępowanie straży pożarnej, przy przyjmowaniu zgłoszeń i  podejmowaniu i interwencji związanych przez błonkoskrzydłe. W myśl obowiązujących  zasad Dyżurny Straży Pożarnej przyjmujący zgłoszenie, po analizie uzyskanych informacji od osoby zgłaszającej problem ze strony owadów, może uznać ostatecznie  interwencję ratowników straży pożarnej za bezzasadną – stwierdzając, iż nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Dyżurny dla osoby zgłaszającej w celu poradzenia sobie z zaistniałym problem przedstawi alternatywę w postaci wyspecjalizowanej firmy, która rozwiąże zaistniałą sytuację likwidując miejsca nagromadzenia owadów. Ponadto przypominamy również, że za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w danym obiekcie, terenie odpowiedzialny jest w pierwszej kolejności właściciel, zarządca lub jego użytkownik (art. 61 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)który jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury” – za które uznane jest również zagnieżdżanie się owadów błonkoskrzydłych. 

INTERWENCJE STRAŻY POŻARNEJ ZWIĄZANE Z OWADAMI BŁONKOSKRZYDŁYMI PODEJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKACH BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (grupy dzieci kolonijnych, szkolnych i o ograniczonej zdolności poruszania się – szpitale, domy seniora, hospicja).

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców powiatu z prośbą o wyrozumiałość  i nie zgłaszanie do straży nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia  przede wszystkim dla dzieci jeśli takie zagrożenie nie występuje.

Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi  a odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu  uniemożliwi zagnieżdżenie się w nim owadów.

Miejmy na uwadze jeszcze jedną zasadniczą rzecz,  że w tym czasie inna osoba może naprawdę potrzebować pomocy. Nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powodować może późne dotarcie tam, gdzie są potrzebni i niezbędni, a każda sekunda opóźnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia osoby będącej w potrzebie.

Warto się zapoznać !

http://www.osy.com.pl/  

Firma realizująca zlecenia na powiecie złotowskim

„ROMTEX” – Piła tel. 601- 847-614

KOMPLEX"-  Okonek ul. Niepodległości 39/10   tel. 600-715-237


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl